لوگو امرداد

سدره و کشتی

بنابرآیین زرتشتی هرنوجوان با رسیدن به 15 سالگی سدره‌پوش می‌شود و دین خویش را برمی‌گزیند و باور بر این ...

بارگذاری نوشتار بیشتر