لوگو امرداد

سرای سالمندان زرتشتی تهران

یاد بانوی دهشمند روانشاد کتایون خسروپور، در سرای سالمندان زرتشتی تهران گرامی داشته شد. آیین آفرینگان‌خوانی هفتمین سال...

هیات امنای سرای سالمندان زرتشتی تهران برگزار کرد

هشتمین سالروز درگذشت زنده‌یاد ارباب مهربان زرتشتی، از کنشگران دهشمند هازمان زرتشتی، در سرای سالمندان زرتشتی تهران بدو...

در سرای سالمندان زرتشتی تهران برگزار می‌شود

هشتمین آیین سالگرد درگذشت زنده‌یاد ارباب مهربان زرتشتی، از کنشگران دهشمند هازمان زرتشتی، بدون باشندگی همکیشان در سرای...

بارگذاری نوشتار بیشتر