لوگو امرداد

سی و سه پل

ترک و شکاف‌ها بر روی سی و سه پل، زنگ خطر پل‌های تاریخی اصفهان

با خشک شدن پیاپی بستر رودخانه‌ی زاینده رود، ترک و شکاف‌های گسترده‌ای بر روی سی و سه پل اِسپهان (اصفهان...

بارگذاری نوشتار بیشتر