لوگو امرداد

شاهنامه پژوهی

موبدیار پریا ماوندی، نقال و شاهنامه‌پژوه، در برنامه شاهنامه‌خوانی از آفرینش سخن گفت و نقال نوجوان آرینا ایرانی، هموند...

نشست پنجاهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «خشم گرفتنِ مهراب بر سیندخت» 10 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. گ...

نشست چهل‌ونهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان رفتن زال به رسولی نزد منوچهر» 27 فروردین‌ماه برگزار...

نشست چهل‌وسوم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای‌زدن سام با موبدان» 25 دی‌ماه برگزار می‌شود. گرو...

نشست چهل‌ودوم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای زدن زال با موبدان» 18 دی‌ماه برگزار می‌شود. گرو...

نشست چهل‌ویکم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رفتن زال به نزد رودابه» 11 دی‌ماه برگزار می‌شود. گر...

نشست چهلم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه» 27 آذرماه برگزار می‌شود....

سی‌وهشتمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای‌زدنِ رودابه با کنیزکان» ششم آذر‌ماه برگزار می...

سی‌وهفتمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان آمدن زال به نزد مهراب کابلی» 29 آبان‌ماه برگزار م...

سی‌وپنجمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان بازگشت زال به زابلستان» هشتم آبان‌ماه برگزار می‌ش...

بارگذاری نوشتار بیشتر