تارنمای خبری امرداد

شاهنامه پژوهی

شاهنامه پژوهی
1401-06-23
موبدیار پریا ماوندی، نقال و شاهنامه‌پژوه، در برنامه شاهنامه‌خوانی از آفرینش سخن گفت و نقال نوجوان آرینا ایرانی، هموند...
شاهنامه پژوهی
1401-02-07
نشست پنجاهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «خشم گرفتنِ مهراب بر سیندخت» 10 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. گ...
شاهنامه پژوهی
1401-01-27
نشست چهل‌ونهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان رفتن زال به رسولی نزد منوچهر» 27 فروردین‌ماه برگزار...
شاهنامه پژوهی
1400-10-23
نشست چهل‌وسوم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای‌زدن سام با موبدان» 25 دی‌ماه برگزار می‌شود. گرو...
شاهنامه پژوهی
1400-10-16
نشست چهل‌ودوم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای زدن زال با موبدان» 18 دی‌ماه برگزار می‌شود. گرو...
شاهنامه پژوهی
1400-10-10
نشست چهل‌ویکم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رفتن زال به نزد رودابه» 11 دی‌ماه برگزار می‌شود. گر...
شاهنامه پژوهی
1400-09-24
نشست چهلم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «بازگشتن کنیزکان به نزد رودابه» 27 آذرماه برگزار می‌شود....
شاهنامه پژوهی
1400-09-05
سی‌وهشتمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رای‌زدنِ رودابه با کنیزکان» ششم آذر‌ماه برگزار می...
شاهنامه پژوهی
1400-08-26
سی‌وهفتمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان آمدن زال به نزد مهراب کابلی» 29 آبان‌ماه برگزار م...
شاهنامه پژوهی
1400-08-05
سی‌وپنجمین نشست شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان بازگشت زال به زابلستان» هشتم آبان‌ماه برگزار می‌ش...
بارگذاری نوشتار بیشتر
سالنما فروهر
سروشی
هموندی خبرنامه
آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد
شما هر زمان میتوانید خبرنامه را لغو کنید