لوگو امرداد

شاه ورهرام ایزد

شماری از زرتشتیان تهران از بامداد نخستین روز سال نو با نیایش در شاه‌ورهرام ایزد تهران دیدار‌ها را تازه کردند. همکیشان...

ایرانیان باستان به خوبی دریافته بودند، اندیشیدن به چیرگی نیکی بر بدی بنیاد و پایه‌ی پیروزی به شمار می‌رود و انسان‌ها ...

گزارش تصویری

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم آمدند تا به نیایش پروردگار...

اساس بینش ایرانیان باستان پیش از آفرینش جهان مادی، گوهر وجودی موجودات در دنیای مینوی و جهانِ فروهران بود. فروهرِ انسا...

بارگذاری نوشتار بیشتر
امرداد