لوگو امرداد

شاه ورهرام ایزد

شاه‌ورهرام ایزد تهران در آغاز سال نو پذیرای همکیشان بود. زرتشتیان تهران به‌مانند همه‌ساله پس از نو شدن سال 1403 در نخ...

 زرتشتیان کرمان، بامداد نخستین روز سال نو با نیایش در شاه‌ورهرام ایزد، دیدار‌ها را تازه کردند. شاه‌ورهرام ایزد کرمان ...

سفره هفت‌سین در شاه‌ورهرام ایزد تهران گسترانیده شد. سفره هفت‌سین شاه‌ورهرام ایزد با همکاری مژ‌گان هماوند و رویین‌تن ن...

آیین نیایش گروهی زرتشتیان در شاه‌ورهرام ایزد تهران پسین شنبه 14 بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. انجمن موبدان با هماهنگی انج...

شماری از زرتشتیان تهران از بامداد نخستین روز سال نو با نیایش در شاه‌ورهرام ایزد تهران دیدار‌ها را تازه کردند. همکیشان...

ایرانیان باستان به خوبی دریافته بودند، اندیشیدن به چیرگی نیکی بر بدی بنیاد و پایه‌ی پیروزی به شمار می‌رود و انسان‌ها ...

گزارش تصویری

خجسته روز ورهرام‌ایزد فرا رسید و بار دیگر زرتشتیان تهران در نیایشگاه شاه‌ورهرام‌ایزد گردهم آمدند تا به نیایش پروردگار...

اساس بینش ایرانیان باستان پیش از آفرینش جهان مادی، گوهر وجودی موجودات در دنیای مینوی و جهانِ فروهران بود. فروهرِ انسا...

بارگذاری نوشتار بیشتر