لوگو امرداد

شیرسنگی

عکسی که به تازگی فرامرز خوشاب کنشگر(:فعال) حوزه میراث فرهنگی ایذه فرستاده نشان از تخریب شیرسنگی‌های قبرستان ثبت ...

شیرهای سنگی را که در گویش بختیاری به آن «بَردِ شیر» می‌گویند در گذشته بر بالای سر مردگان خاندان بختی...

بارگذاری نوشتار بیشتر