لوگو امرداد

صفویه

امروز آبان‌ ایزد دهم بهمن‌ماه زرتشتی برابر با چهارم بهمن‌ماه خورشیدی

امروز فرخ روز آبان ایزد و بهمن‌ماه به سال 3758 زرتشتی، برابر با چهارم بهمن‌ماه 1399 خورشیدی 23 ژانویه 2021 میلادی چنی...

امروز خورداد امشاسپند ششم بهمن‌ماه زرتشتی؛ 30 دی‌ماه خورشیدی

امروز خورداد امشاسپند و بهمن‌ماه به سال 3758 زرتشتی، برابر با 30 دی‌ماه 1398 خورشیدی 19 ژانویه2021 میلادی  19 ژانویه ...

امروز فرخنده روز ورهرام‌ایزد بیستم دی‌ماه زرتشتی؛ 14 دی‌ماه خورشیدی

امروز فرخ روز ورهرام ایزد از ماه دی سال 3758 زرتشتی، سالروز گشایش شاه‌رهرام ایزد تهران، یکشنبه 14 دی‌ماه 1399 خورشیدی...

نوروز به روایت سفرنامه‌های دوره قاجار و صفوی/2

نوروز یکی از مهمترین آداب و رسوم ایرانیان است که مورد توجه سیاحان قرار گرفته و نکات ارزشمندی را درباره این آیین کهن گ...

بارگذاری نوشتار بیشتر