لوگو امرداد

ظرف ایلامی

بازشناسی اشیای ایرانی موجود در موزه‌های جهان (15)

ظرف سیمین ایلامی یافت شده از ایران که در پیوند با ۱۲۰۰ تا ۱۱۰۰ پیش از میلاد ( دوره‌ی ایلام میانه) است و در موزه&...

بارگذاری نوشتار بیشتر