تارنمای خبری امرداد
مرور برچسب

كوس

موسیقی در شاهنامه

كوس

كوس به چم فروكوفتن، سازی است از گروه سازها‌‌ی كوبه‌ای بزرگ كه از كاسه‌ا‌ی بزرگ از جنس مس كه بر…