لوگو امرداد

مجمع

مجمع همگانی عادی سالیانه و مجمع همگانی فوق‌العاده انجمن همازور با انتخابات و تصویب اساسنامه جدید برای تاثیرگذاری در س...

مجمع همگانی عادی سالیانه انجمن همازور در نوبت نخست با دستور جلسه تعیین شده برگزار می‌شود. پیرو فراخوان انجمن همازور ب...

هيات‌مديره گردش ۲۸ و هیات‌بازرسان گردش ۲۴ کانون دانشجویان زرتشتی، دوم اسفندماه در مجمع همگانی عادی انتخاب می‌شوند. مج...

نوبت دوم مجمع همگانی فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران با دستور کار تعیین سرنوشت ملک فریدونیان، آدینه 15 دی‌ماه در تالا...

دستور جلسه‌ی مجمع فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران

به مناسبت در راه‌بودن مجمع همگانی فوق‌العاده‌‌ی انجمن زرتشتیان تهران، تارنمای امرداد از سخنگوی انجمن خواست تا با توضی...

نوبت دوم مجمع همگانی عادی به‌طور فوق‌العاده انجمن زرتشتیان تهران با دستور کار معین، آدینه 15 دی‌ماه در تالار ایرج برگ...

انجمن زرتشتیان تهران برای ارایه گزارش مختصر عملکرد و نیز پیش‌آگاهی درباره‌ی دستور جلسه مجمع عادی به طور فوق‌العاده نش...

نوبت دوم مجمع همگانی سالیانه انجمن زرتشتیان مزرعه‌کلانتر، آدینه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۲ در تالار جانسپار شهید رستم آذرباد برگز...

مجمع همگانی عادی انجمن زرتشتیان کرج و انتخاب بازرسان آدینه 21 مهرماه 1402 برگزار شد. این نشست ساعت 18 در تالار مهرداد...

با برگزاری مجمع همگانی

نوبت دوم مجمع همگانی عادی سالیانه‌ی انجمن زرتشتیان یزد و گزینش بازرس در تالار بزرگ‌چمی برگزار شد. در این مجمع، پسین آ...

بارگذاری نوشتار بیشتر