لوگو امرداد

مرکز زرتشتیان لندن

آیین نیاکانی مهرگان با نیایش و اوستاخوانی موبدان در مرکز زرتشتیان لندن گرامی داشته شد. آیین جشن‌خوانی با اوستاخوانی د...

گزارش تصویری از

زادروز اشو زرتشت، یگانه پیامبر آریایی در مرکز زرتشتیان لندن گرامی داشته شد. جشن زایش اشوزرتشت در مرکز زرتشتیان لندن ب...

بارگذاری نوشتار بیشتر