لوگو امرداد

معرفی

در امرداد 466 می‌خوانید:

زمانی که شــادروان اســفندیار یگانگی دانشجوی دانشــگاه کلمبیای آمریکا بود و دانش اقتصاد می‌آموخت، پایان‌نامه‌ی خود را...

در امرداد 466 بخوانید:

گردشگری یکی از آرمان‌هایی است که افراد در زندگی خود دنبال می‌کنند، از همین رو شهرها و کشورهای جهان می‌کوشند گیرایی‌ها...

در امرداد 466 آمده است:

زنده‌یاد سیدحسین ارژنگی (1342-1260) که با پاژنام «میرمصور» خوانده می‌شود، برادر بزرگ‌تر استاد روان‌شاد رسام ارژنگی1 ا...

در امرداد 466 چاپ شده است:

در کتاب تاریخ سیستان می‌خوانیم، سال ۹۲ مهی هنگامی که سپاهیان قُتیبۀ بن مسلم باهلی، سردار اموی به بهانه‌ی اسلام و رستگ...

در امرداد 466 آمده است:

داستان دلدادگی انسان‌ها در تاریخ آدمی، آغازی نیکو داشته، اما پایانی نانوشته دارد و تا انسان خاکی در این پهن‌دشتِ گیتی...

در امرداد 466 بخوانید:

دخترک خیره به ویترین فروشگاه چشم دوخته بود و خود را در آن لباس زیبا می‌‌پنداشت. صدای پدر را شنید برای اینکه اشک حسرت ...

در امرداد 466 بخوانید:

سرزمین کهن ما ایران، گستره‌ای پهناور از میراث تاریخی و فرهنگی است. هر گوشه از این خاک آکنده از یادبود‌هایی است که با ...

در امرداد 465 بخوانید:

از دیرباز آسمان و ستاره و برآمدن و فرورفتن خورشید، ذهن و خیال انسان را به سوی خود کشیده است. آدمی در آسمان رازهایی می...

در امرداد 465 می‌خوانیم:

انسان‌ها روزی به جهان هستی پا می‌گذارند و روزی دیگر از این جهان در می‌گذرند. بسیاری از این افراد به‌دست فراموشی سپرده...

در امرداد 465 آمده است:

دبیرستان «فردوسی» یا همان «محمدیه» تبریز یکی از کهن‌ترین مدرسه‌های نوین ایران به شمار می‌رود که از نگاه دیرینگی و جای...

بارگذاری نوشتار بیشتر