لوگو امرداد

موبد موبدان رستم دینیار شهزادی

23 اسفندماه بیست‌ودومین سالگرد درگذشت بزرگمرد راه دین

امروز بیست‌وسوم اسفندماه، بیست‌ودومین سالگرد درگذشت موبد رستم شهزادی، از مترجمان گاهان و متونِ مزدیسنا، موبدِموبدان‌ ...

23 اسفندماه سالروز درگذشت بزرگمرد مهر و مهرورزی

موبد رستم فرزند دینیار شهزادی و سلطان موبد خداداد بود همراه با بهار طبیعت؛ درسومین روز فروردین ماه سال ۱۲۹۱ خورشیدی د...

بارگذاری نوشتار بیشتر