لوگو امرداد

واج یشت

آیین واج‌‌یشت چهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه،گهنبار پایان سال با همازوری گروه پرشماری از همکیشان در آتشکده زرتشتیان یزد ب...

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری آیین واج‌یشت گهنبار پایان سال در بامداد 25 اسفندماه خبر داد. آیین واج‌یشت گهنبار چهره ه...

آیین واج‌یشت گهنبار میدیاریم گاه با باشندگی همکیشان در آتشکده تهران و آتشکده ورهرام یزد برگزار می‌شود. آیین واج‌یشت پ...

 گروهی از جوانان زرتشتی در آماده‌سازی برگزاری آیین واج‌یشت گهنبار ایاثرم با انجمن زرتشتیان یزد همکاری کردند. در شامگا...

همراه با معرفی موبدیار آبتین کشاورزی

زرتشتیان همازور با نیایش موبدان در آتشکده‌ی تهران آیین واج‌یشت چهره‌ی ایاثرم‌گاه، یادگار ارزشمند نیاکانی را پاس داشتن...

آیین واج‌‌یشت میدیوزم‌گاه، پیشواز نخستین چهره گهنبار سال، در آتشکده تهران بدون باشندگی همکیشان برگزار شد. موبد یسناخو...

انجمن زرتشتیان یزد آیین واج‌یشت گهنبار چهره میدیوزم گاه را در آتشکده ورهرام با باشندگی همکیشان برگزار می‌کند. آیین یس...

انجمن زرتشتیان یزد از برگزاری آیین واج‌یشت گهنبار چهره همس پت میدیم گاه در آتشکده ورهرام با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداش...

گزارش تصویری

آیین واج‌‌یشت میدیاریم‌گاه، پیشواز پنجمین چهره گهنبار سال در آتشکده تهران بدون گردهمایی آیینی همکیشان برگزار شد. موبد...

گزارش تصویری

آیین واج‌‌یشت گهنبار چهره میدیاریم گاه با باشندگی شماری از همکیشان در تالار آتشکده یزد برگزار شد. آیین واج‌یشت گهنبار...

بارگذاری نوشتار بیشتر