لوگو امرداد

پارسی

پشتو؛ زبان رسمی اداری افغانستان

زبان پارسی رشته‌ی پیوند میان پارسی‌زبانانی‌ است که اگرچه در درازای تاریخ مرزهایی جدا پیدا کرده‌اند اما با تکیه بر فره...

سروده‌ی «گنجینه‌ی زبان پارسی» از زنده‌یاد ادیب برومند که در تیرماه ۱۳۳۸ خورشیدی، به هواداری از زبان فارسی سروده شده ا...

ایران باستان کشوری بوده است پیشرو در صنعت و فناوری. سازه‌های برجای مانده از روزگار باستان بهترین گواه برای این مدعاست...

دکتر خوشرو شراف، پژوهشگر ایرانی‌تبار از پارسیان هند و همکارانش در تیم رهبری شرکت داروسازی آمریکایی فایزر  توانستند در...

چقدر درباره‌ی تنوع باورها در سنگاپور می‌دانید؟  یاهونیوز مراسم مذهبی و شاخه‌های مذهبی کمتر شناخته...

چقدر درباره‌ی تنوع باورها در سنگاپور می‌دانید؟  یاهونیوز مراسم مذهبی و شاخه‌های مذهبی کمتر شناخته...

بسیاری از زرتشتیان هند در درازای تاریخ خدمات بزرگی به کشور هند کردند. حال چه در خیراندیشی باشد چه در صنعت و پزشکی. مج...

بارگذاری نوشتار بیشتر