لوگو امرداد

پارس بانو

زیارتگاه پارس بانو چند روز گذشته میزبان زرتشتیانی بود که برای نیایش و سپاسگزاری از داده‌های اهورایی در این جایگاه سپن...

زرتشتیان از روز مهر تا ورهرام از ماه تیشتر در گاه‌شمار زرتشتی برابر با سیزدهم تا هفدهم تیرماه خورشیدی 4-8July در زیار...

گزارش تصویری

میانه‌های تیرماه امسال نیز در پشت کوه‌ها و تپه‌های روستای زرجوع یزد زرتشتیان گرد هم آمدند تا در هنگامه...

گزارش تصویری از زیارتگاه زرتشتی «پارس‌بانو»

زیارتگاه پارس‌بانو در پهنه‌ای به‌ نام زرجوع جای دارد، گستره‌ای ساکت و آرام که تا چشم کار می‌...

گزارش تصویری:

زرتشتیان سراسر کشور همه ساله از 13 تا 17 تیرماه که در گاهشمار زرتشتی از مهر تا ورهرام ایزد است، در زیارتگاه پیر بانو ...

بارگذاری نوشتار بیشتر