لوگو امرداد

پیر هریشت

با فرا رسیدن جشن نوروز، زیارتگاه پیر هریشت در استان یزد میزبان زرتشتیان و گردشگران ایرانی است که از دور و نزدیک به ای...

سفره هفت‌سین نوروزی در پیرانگاهان، پیر هیریشت، پیر سبز و پیر پارس بانو با همازوری همکیشان گسترده شد. سفره هفت‌سین نور...

نخستین همایش آیینی شادمانی و یا نخستین میعادگاه بهاری زرتشتیان به روز امرداد امشاسپند از ماه فروردین تا پایان روز خیر...

خیله‌های زیارتگاه سپندینه‌ی  پیرهریشت با پیگیرهای انجمن زرتشتیان شریف آباد یزد دارای «در» ...

گردش ۲۷ انجمن زرتشتیان شریف‌آباد از بازنشستگی خادم زیارتگاه پیر هریشت خبر داد. ایرج مرزبانی ۱۳ مهرماه ۱۳۹۸ خورشی...

بارگذاری نوشتار بیشتر