لوگو امرداد

چالش

کانون دانشجویان زرتشتی برای دومین سال پیاپی چالش تجربه‌ی دوستی با گاهان را برگزار کرد. این برنامه با ۱۰ شرکت‌کننده در...

آگاهی از لینک حضور در اسکای‌روم

کانون دانشجویان زرتشتی از برنامه‌ی چالش «تجربه‌ی دوستی با گاهان» و لینک حضور در اسکای‌روم آگاهی‌رسانی کرد. چالش «تجرب...

بارگذاری نوشتار بیشتر