لوگو امرداد

گاهشمار مزدیسنی

پیشکش سالنمای راستی به فراخور دوم اردیبهشت‌ماه

روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، سومین روز از دومین ماه در گاهشمار زرتشتی، زمان برپایی جشن اردیبهشتگان فرارسید. جشنی ویژ...

پیشکش سالنمای راستی

پیروزی اهورایی ورهرام ایزد، همه‌ی کسانی را که در تازه گردانیدن زندگانی، پیش بردن جهان هستی و گسترش آیین راستی، می‌کوش...

پیش‌کش سالنمای راستی

«خدای بزرگ است اهورامزدا که آن آسمان را آفرید که این زمین را آفرید که مردم را آفرید که شادی را برای مردم آفرید». شادی...

پیش‌کش سالنمای راستی

راه در جهان یکی است و آن راه اشویی است. روز اردیبهشت از ماه اردیبهشت، سومین روز از دومین ماه در گاهشمار زرتشتی، زمان ...

پیش‌کش سالنمای راستی

ایدر یاد باد انوشه روان روان زرتشت اسپنتمان. اشو فروهر. ایدر یاد باد انوشه روان. روان ایسد واستر زرتشتره. ایدر یاد با...

پیش‌کش سالنمای راستی

سیزده نوروزی برابر با روز تیر ایزد از ماه فروردین، یکی از کهن آیین‌های نیاکان ما ایرانیان است که از هزاره‌های دور آن ...

گزارش‌آگهی سالنامه راستی

شیون و مویه در فرهنگ ایران باستان و زرتشتیان، پر زور گردانیدن اهریمن است. به خواست اهورامزدا آفرینش پا گرفته تا به دس...

بارگذاری نوشتار بیشتر