لوگو امرداد

گروه آموزشی و پژوهشی پویندگان راه اشا

نشست چهلم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند سه، یکشنبه 11 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود....

نشست پنجاهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «خشم گرفتنِ مهراب بر سیندخت» 10 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود. گ...

سی‌ونهمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگاه، هات ۳۱ یسنا بند دو، چهارم اردیبهشت‌ماه برگزار ...

سی‌وهشتمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات، هات ۳۱ یسنا بند یک، 28 فروردین‌ماه برگزار می‌...

نشست چهل‌ونهم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «داستان رفتن زال به رسولی نزد منوچهر» 27 فروردین‌ماه برگزار...

سی‌و‌هفتمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با جمع‌بندی کل هات 30، یکشنبه 21 فروردین‌ماه برگزار می‌شود. گروه آموزشی...

نشست چهل‌وهشتم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «رفتن سام به جنگ مهراب» 20 فروردین‌ماه برگزار می‌شو...

انجمن زرتشتیان کرمان، خجسته جشن زایش اشو زرتشت، بزرگ پیامبر ایرانی را برخط (لایو) برگزار می‌کند. جشن زایش و به پیامبر...

بیست‌ونهمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش هات ۳۰ یسنا بند چهار، 11 دی‌ماه برگزار می‌شود. گروه آم...

بیست‌وهشتمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش هات ۳۰ یسنا بند 3، پنجم دی‌ماه برگزار می‌شود. گروه آم...

بارگذاری نوشتار بیشتر