لوگو امرداد

گروه آموزشی پژوهشی پویندگان راه اشا

نشست چهل‌وسوم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 6، یکشنبه 22 خوردادماه برگزار می‌شود....

به‌فرخندگی خوردادگان آیین جشن‌خوانی همراه با سرایش آبزور نیایش یشت و سخنرانی جشن خوردادگان در رویه اینستاگرامی پویندگ...

نشست چهل‌ودوم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 5، یکشنبه یکم خوردادماه برگزار می‌شود...

نشست پنجاه‌ودوم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «‌داستان آمدن زال با نامه‌ی سام به نزدِ شاه منوچهر» 31 ار...

نشست چهل‌ویکم اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۱ بند 4، یکشنبه 24 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌ش...

نشست پنجاه‌ویکم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار «دلخوشی دادن سام سیندخت را» 24 اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود...

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره مَیدوزرم گاه و سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، یکشنبه ۱۱ اردیبهشت‌ماه در رویه این...

نشست چهل‌وهفتم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «آمدن سلم به نزد منوچهر» 21 اسفندماه برگزار می‌شود....

نشست چهل‌وششم شاهنامه‌پژوهی پویندگان راه اشا با درس‌گفتار داستان «آگاه شدن منوچهر از کار زال و رودابه» 14 اسفندماه بر...

سی‌و‌چهارمین نشست اوستاپژوهی پویندگان راه اشا، با خوانش و پژوهش اهنودگات هات ۳۰ بند 9، هشتم اسفندماه برگزار می‌شود. گ...

بارگذاری نوشتار بیشتر