لوگو امرداد

گروه ورزش همگانی ورهرام

گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار کرد

اشتاد ایزد و بهمن ماه روز نیایش و ورزش و دهش و دیدار و دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذیه‌ی سال...

گروه ورزش همگانی ورهرام برگزار کرد

برنامه‌ی گرامیداشت روز اشتاد ایزد و دیماه روز نیایش و ورزش و دهش و روز دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی همراه با...

کارگروه ورزش بانوان ورهرام اشتاد ایزد و آذرماه روز نیایش و ورزش و دهش و روز دیدار و دوستی و همدلی با سالمندان  ز...

به کوشش گروه ورزش همگانی ورهرام

گروه ورزش همگانی ورهرام، اشتاد ایزد و آبان‌ماه روز نیایش و ورزش، دیدار، دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی را گرام...

گروه گاتاخوانی مرکز زرتشتیان کالیفرنیای جنوبی، اشتاد ایزد و آبان‌ماه، روز نیایش، ورزش، دهش، دیدار، دوستی و همدلیِ همک...

اشتادایزد و مهرماه روز نیایش و ورزش و دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذیه‌ی سالم و برن...

به کوشش کارگروه بانوان ورهرام

اشتاد ایزد و شهریور‌ماه روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی و همدلی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه‌ی تغذیه...

کارگروه ورهرام برگزار کرد

اشتاد ایزد و امرداد ماه روز نیایش و ورزش و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه تغذیه سالم و برنامه همپرسگی با خر...

 اشتاد ایزد از ماه تیر، روز نیایش، ورزش، دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی همراه با جشن تیرگان و آبریزان در آدریا...

 اشتاد ایزد و خورداد ماه، روز نیایش و ورزش و دیدار و دوستی با سالمندان زرتشتی با برگزاری برنامه‌‌های ت...

بارگذاری نوشتار بیشتر