لوگو امرداد

گهنبار ،کوشک سبز ،ایاسرم

هم‌زمان با آغاز گهنبار چَهره‌ی «ایاسرم»، زرتشتیان یزد در کوشک سبز یزد این آیین کهن را به جای آو...

بارگذاری نوشتار بیشتر