لوگو امرداد

یونسکو

نشان عالی یونسکو در آیین جایزه‌ی حکیم نظامی با باشندگی گروهی از چهره‌های فرهنگی و هنری به برگزیدگان این رویداد پیشکش ...

در نشست شانزدهم میراث ناملموس یونسکو بررسی می‌شود:

پرونده خوشنویسی ایران در شانزدهمین نشست کمیته‌ی جهانی میراث ناملموس در رقابت با ترکیه و چند کشورعربی بررسی می‌شود. شا...

برنامه ملی پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در ایران در شانزدهمین نشست کمیته‌ی جهانی حفاظت از میراث فرهنگی ناملموس  ۲۰۲۱ ...

یونسکو برگزار می‌کند

هماورد بین‌المللی  عکاسی چشمان جوانان در جاده‌های ابریشم با آرمان کنش‌ورزی (:تعامل) انسانی از سوی سازمان جهانی یونسکو...

سرنوشت پرونده‌های آماده‌ی ثبت جهانی ایران

مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی با اشاره به سرنوشت پرونده‌های میراث ناملموس جهانی در دوران کرونا از ارسال پرونده‌های پیشن...

فراخوان یونسکو برای نمایشگاه مجازی آثار نقاشی کودکان

مرکز میراث جهانی یونسکو از کودکان جهان دعوت می‌کند که در نمایشگاه مجازی آثار نقاشی کودکان 6 تا 12 سال، شرکت کنند. موض...

ثبت چهاردهمین اثر ایرانی، در فهرست میراث جهانی ناملموس

پرونده «مهارت ساختن و نواختن دوتار ایرانی» با تایید کمیته میراث بشری ناملموس، در فهرست میراث ناملموس یونس...

کنشگران زیست‌بوم هشدار دادند:

چهار ماه از ثبت جنگل‌های هیرکانی در سیاهه‌ی جهانی یونسکو می‌گذرد اما دشواری‌های بسیاری برای ثبت پ...

محور ساسانی فارس در فهرست آثار جهانی یونسکو جای گرفت. در چهل و دومین نشست کمیته‌ی میراث فرهنگی یونسکو که در بحری...

آرد کردن گندم با زور باد شاید در زمان‌های گذشته به نظر شدنی نبود اما سیستانی‌ها خیلی زود به این مهارت دست ی...

بارگذاری نوشتار بیشتر