_____________________

راهنماي دهش هزينه كاشت درخت سرو

 

نام دهشمنداني كه به نامگانه‌ي درگذشتگان به جاي تاج گل سفارش كاشت درخت سرو داده‌اند

 

تاريخ كاشت تعداد درخت به نامگانه شادروان نام دهشمند

کاشته نشده

2

پری رستم معدن

سرور هخامنشی

کاشته نشده

1

پری رستم معدن

رستم هخامنشی

کاشته نشده

1

فرنگیس قبادزاده

رستم بامسیان

کاشته نشده

1

مهران رخوا

رخوا

کاشته نشده

1

دکتر یدالله بلوچی

خاندان فراشباشی

کاشته نشده

2

پری رستم معدن

پری‌سیما هخامنشی

کاشته نشده

1

ایراندخت ربانی

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

1

فریدون اسفندیاری

اسفندیاری

کاشته نشده

1

ابوالقاسم مجتبایی

از سوی دوستان

کاشته نشده

1

جمشید جاماسیان

امرداد

کاشته نشده

1

زال خدایار کیانی

کشور منکچیان

کاشته نشده

1

دولت منکچیان (زال کیانی)

کشور منکچیان

کاشته نشده

1

بهروز سهراب ماوندادی

سهراب اختری

کاشته نشده

2

پوراندخت رستم بلیوانی

سهراب اختری

کاشته نشده

1

جانسپار راه میهن یوسف قربانی

نگار جمشیدنژاد

کاشته نشده

1

ایراندخت ربانی

گروه گردشگری مزدیسنا

کاشته نشده

1

پری رستم معدن

کشور هخامنشی

کاشته نشده

1

پروین صنمی

فیروزه، گلچهره، شهناز، روشن صنمی

کاشته نشده

1

سهراب مهری

فرزانه مهری

کاشته نشده

1

مندنی شمس

ناهید شمس

کاشته نشده

1

ماه‌طلا کریمی

ناهید شمس

کاشته نشده

1

تهمینه دینیار هرمزان

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

1

مهندس کیخسرو تیرانداز پورایران

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

1

شهریار شاهپور خسروی شریف‌آباد

کشور ضیافت

کاشته نشده

1

رستم بهرام آبادیان شریف‌آباد

کشور ضیافت

کاشته نشده

1

پریسا آتشبند

فرهاد اردشیری مبارکه

کاشته نشده

1

مهربان قاضیگیری

مهران سپهری

کاشته نشده

1

مهربان مهرشاهی

منوچهر رشیدی

کاشته نشده

1

خداداد رشیدی شریف‌آباد

منوچهر رشیدی

کاشته نشده

1

شیرین رشیدی شریف‌آباد

منوچهر رشیدی

کاشته نشده

1

بهرام آبادیان

مهین سلامتی

کاشته نشده

1

افلاتون آبادیان

مهین سلامتی

کاشته نشده

1

آرمین خسروی

اسفندیار خسروی

کاشته نشده

2

گوهرنازبانو پشوتنی

شاگردان کلاس شاهنامه‌خوانی

کاشته نشده

3

بی بی دینیار یزدانی مهدی آبادی

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

3

دکتر ماهیار رستم اردشیری

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

3

همایون رستم اردشیری

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

3

بانو خدابخش فولاد

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

3

اردشیر ماهیار روانی

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

7

ماهیارروانی

خانواده روانشاد ماهیار روانی

کاشته نشده

١

علی پهلوان رضایی

پرشین پهلوان رضایی

کاشته نشده

١

هوشنگ روشن

سیروس پهلوان

کاشته نشده

١

دکتر ابوالقاسم خدابنده‌لو

سیروس پهلوان

کاشته نشده

١

مهندس جمشید پرتوی

سیروس پهلوان

کاشته نشده

١

پروفسور یحیی عدل

سیروس پهلوان

کاشته نشده

١

اعظم نوربخش

مهرداد کاوسی

کاشته نشده

١

علی‌محمد کاوسی

مهرداد کاوسی

کاشته نشده

١

هوشنگ کابلی‌زاده

افسانه کابلی‌زاده

کاشته نشده

١

پروین‌دخت سیاوشیان رشیدی

افسانه کابلی‌زاده

کاشته نشده

١

بهروز سهراب ماوندادی

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

١

فریدون اسفندیار سپنتا

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

١

جمشید بهرام ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

کاشته نشده

2

مهربان کوشش

آناهیتا و آرمیتا کوشش

کاشته نشده

١١

آرمین خسروی

اسفندیار خسروی

کاشته نشده

١

پری رستم معدن

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

کاشته نشده

1

تابنده آذرکیوان

نیوشا و نوذر نوذری

کاشته نشده

1

تابنده آذرکیوان

نسرین و نیو نوذری

کاشته نشده

1

تابنده آذرکیوان

مهوش و ایرج نوذری

کاشته نشده

1

فریدون سیستانی

کامبیز مژگانی

کاشته نشده

1

فریدون سیستانی

رشید بزرگ‌چمی

کاشته نشده

3

رستم خدابخشی

مهرانگیز خدابخشی، همسر و فرزندان

کاشته نشده

١

رستم خدابخشی

دولت خدابخشی، همسر و فرزندان

کاشته نشده

١

تیردخت نوذری

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

کاشته نشده

١

تیردخت نوذری

مهدکودک پرورش

کاشته نشده

١

مهربان پرورش

سروش مقدم

کاشته نشده

١

سیف‌اله حنیفه‌وند مقدم

سروش مقدم

کاشته نشده

١

بتول رستخیز پایدار

سروش مقدم

کاشته نشده

١

خسرو پرورش

سروش مقدم

کاشته نشده

١

بابک خرمدین

بابک آقاخانی

کاشته نشده

١

آرش کمانگیر

بابک آقاخانی

کاشته نشده

١

فردوسی بزرگ

بابک آقاخانی

کاشته نشده

١

سرباز گمنام

بابک آقاخانی

کاشته نشده

١

کوروش بزرگ

بابک آقاخانی

کاشته نشده

١

اسفندیار نعیمی

بانو سیمین و موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

کاشته نشده

١

داریوش بزرگ‌چمی

کارکنان و اولیای دبیرستان فیروزبهرام

کاشته نشده

١

تاج جمشیدی

خانواده روانشاد تاج جمشیدی

کاشته نشده

١

بهرام خسرویانی

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

کاشته نشده

١

کیاندخت خدارحم ربانی (نمیرانیان)

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

کاشته نشده

١

پروین رستم صنمی (اختیاری)

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

کاشته نشده

١

دولت خدابنده بهرامی

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

اردیبهشت 98

3

پوراندخت نمیرانیان

مهرداد دهنادی

اردیبهشت 98

١

شیرین خداداد رشیدی شریف‌آباد

منوچهر رشیدی شریف‌آباد

اردیبهشت 98

١

جهانبخش مهدی‌نیا

هومن لازمی

اردیبهشت 98

١

جمشید جاماسیان

هفته‌نامه امرداد

اردیبهشت 98

١

خدارحم تیرانداز بختیاری

ایرج بختیاری

اردیبهشت 98

١

خسرو آتشبند

بانو آتشبند

اردیبهشت 98

١

زهرا اسلامی

پریسا کاوسی

اردیبهشت 98

١

مهرانگیز مزدیسنی

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

اردیبهشت 98

١

دکتر مینا ایزدیار

نینا ایزدیار

اردیبهشت 98

١

پوران تیگرانی

نینا ایزدیار

اردیبهشت 98

١

داریوش ایزدیار

نینا ایزدیار

اردیبهشت 98

١

مهرانگیز مزدیسنی

موبد مهربان فیروزگری

اردیبهشت 98

١

پروانه مهربان فلفلی نصرآبادی

پروین اردشیر خسرویانی

اردیبهشت 98

١

گوهر مهربان اردشیری مبارکه

پروین اردشیر خسرویانی

اردیبهشت 98

١

فریدون بهمرد اردشیری مبارکه

پروین اردشیر خسرویانی

اردیبهشت 98

١

فیروزه تیراندازی

پروین اردشیر خسرویانی

اردیبهشت 98

١

اردشیر خسرویانی

پروین اردشیر خسرویانی

اردیبهشت 98

١

کتایون هرمز خداداد نوروزیان

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

اردیبهشت 98

١

هرمزد اردشیر اورمزدی

آذرمیدخت و آرمیتا ورجاوند

اردیبهشت 98

١

مهرناز خسرو قندی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

پریمرز موبد بهرام شید

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

رشید بهرام ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

آناهیتا رشید ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

همایون کیخسرو نمیرانیان

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

فرنگیس شهریار فرهی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

کیخسرو نوذر هخامنشی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

هوشنگ مدامی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

دکتر خدارحم رییس‌بهرامی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

دکتر شاه‌بهرام تیراتداز

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

دکتر جمشید کاوسی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

دکتر کیقباد کاوسی

آذرمیدخت هرمزان

اردیبهشت 98

١

جمشید خدادادی نرسی‌آباد

مهربان مهرآیین

اردیبهشت 98

١

مهربان دینیاریان

مهربان مهرآیین

اردیبهشت 98

١

گلچهر بزرگ‌چمی

رشید بزرگ‌چمی

اردیبهشت 98

١

گلچهر بزرگ‌چمی

فریدون سیستانی

اردیبهشت 98

١

سوسن ورجاوند

دیناز دهنادی

اردیبهشت 98

١

مهربان دینیاریان

اسفندیار مرادیان و دولت دینیاریان

اردیبهشت 98

١

سوسن ورجاوند

ماندانا معاونت و بهمن مرادیان

اردیبهشت 98

١

سوسن ورجاوند

خدایار معاونت و خانواده

اردیبهشت 98

١

جمشید ماهیار خدادادی نرسی‌آباد

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد

اردیبهشت 98

١

اردشیر مهربان فرزانگان

انجمن زرتشتیان نرسی‌آباد

اردیبهشت 98

١

ایران ایران‌خواه

هفته‌نامه امرداد

اردیبهشت 98

١

دکتر ایران ایرانپور

مهین سلامتی

اردیبهشت 98

١

امیرحسین صیرفی

نسرین ایزدیار

اردیبهشت 98

١

پریماه ماندگاریان

دانش‌آموزان کلاس پنجم جمشیدجم

فروردین 97

2

روانشادی نیاکان

مهرداد دهنادی

فروردین 97

١

پرویز فروهر

هفته‌نامه امرداد

فروردین 97

١

جمشید جاماسیان

هفته‌نامه امرداد

فروردین 97

١

موبد فیروز آذرگشسب

هفته‌نامه امرداد

فروردین 97

١

موبد اردشیر آذرگشسب

هفته‌نامه امرداد

فروردین 97

١

شیرین فرودیان

خدایار عطایی

فروردین 97

6

روانشادی خیراندیشان پارسی

خدایار عطایی

فروردین 97

3

خورشید فارسی شریف‌آباد

مهرانگیز خدابخشی، همسر و فرزندان

فروردین 97

١

خشنود (شیرین) باستانی

ایرج اردشیری مبارکه

فروردین 97

١

خسرو آتشبند

ایرج اردشیری مبارکه

فروردین 97

5

روانشادی نیاکان

پروین خسرویانی

فروردین 97

١

هماروانان جمشیدنژاد و پاک‌نیا

نگار جمشیدنژاد

فروردین 97

١

جهانبخش مهدی‌نیا

شوکت مهدی‌نیا

فروردین 97

١

مرضیه الله‌وردی

یاسمن الله‌وردی

فروردین 97

١

نصرت مهدی‌نیا

هومن لازمی

فروردین 97

١

علی لازمی

هومن لازمی

فروردین 97

١

روانشادی نیاکان

پرویز حکیم‌الهی

فروردین 97

١

ایزولده حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی

فروردین 97

١

دکتر نصرت‌اله حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی

فروردین 97

١

دکتر هدایت‌اله حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی

فروردین 97

١

استاد محمدعلی حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی

فروردین 97

3

خورشید فارسی شریف‌آباد

مهرانگیز خدابخشی، همسر و فرزندان

فروردین 97

١

اردشیر لرکلانتری

مروارید دهنادی

فروردین 97

١

ناصر قطبی

پرستو قطبی

فروردین 97

3

فریدون هوشنگی

ایرج سلامتی و مهین‌بانو بهمردی

فروردین 97

١

سیروس شهریار راوری

فرزاد فروهر

فروردین 97

١

افلاتون آبادیان

مهین سلامتی

فروردین 97

١

مروارید  نامدار کیخسروان

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

خدارحم هرمزدیار بهرام هرمزان

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

بانو رستم مهربان

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

شیرین رستم دینیار ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

بهرام خداداد ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

همایون رستم بهی‌کیش(فرامرزیان)

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 97

١

مهربانو دینیار خدارحم هرمزان

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 97

١

فیروزه دینیار خدارحم هرمزان

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 97

١

کیخسرو خدارحم هرمزان

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 97

١

دینیار خدارحم هرمزان

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 97

١

شیرین کیخسرو تیرانداز پورایران

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 97

١

پوراندخت نمیرانیان

رکسانا باستانی و گلستان دهنادی

فروردین 97

١

هما جهانیان

سازمان زنان زرتشتی

فروردین 97

١

کیوان خدایار وفاداری

خانم وفاداری

فروردین 97

١

مهندس شهاب فلاحی

هنرجویان آموزشگاه مکعب

فروردین 97

١

ابراهیم آقاخانی

بابک آقاخانی

فروردین 97

١

محمد آقاخانی

بابک آقاخانی

فروردین 97

١

معصومه سجادی

مهدی علمی

فروردین 97

١

رمضانعلی علمی

مهدی علمی

فروردین 97

١

رضا صالحی

مسعود صالحی

فروردین 96 ١

مهربانو دینیار

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 96

١

خدارحم هرمزان

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 96

١

رشید بهرام ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 96

١

آناهیتا ورجاوند

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 96

١

جمشید سلامتی

آذرمیدخت هرمزان

فروردین 96

١

گوهر پوربهرامی

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

فروردین 96

١

یاد درگذشتگان

خانواده خسرویانی

فروردین 96

١

یاد درگذشتگان

خانواده اردشیری مبارکه

فروردین 96

١

یاد درگذشتگان

خانواده تیراندازی

فروردین 96

١

همایون هرمزدیار کیخانزاده

فریبرز آذرکیوان

فروردین 96

١

خدارحم بهرام نمیرانیان

گوهربانو نمیرانیان 

فروردین 96

١

زمرد اسفندیار ظهرابی

گوهربانو نمیرانیان 

فروردین 96

١

پدرام رستم ظهرابی

گوهربانو نمیرانیان 

فروردین 96

١

رستم اسفندیار ظهرابی

گوهربانو نمیرانیان 

فروردین 96

١

گوهر پوربهرامی

خانواده مرادیان

فروردین 96

١

پوریا رضایی

هومن لازمی

فروردین 96

١

افلاتون آبادیان

هفته‌نامه امرداد

فروردین 96

١

رستم آبادیان

هفته‌نامه امرداد

فروردین 96

١

 کیخسرو باستانی

آرزو، آریانا و آرتمیس باستانی

فروردین 96

١

 روانشادی نیاکان

پرویز حکیم‌الهی 

فروردین 96

١

دکتر نصرت‌اله حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی 

فروردین 96

١

دکتر هدایت‌اله حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی 

فروردین 96

١

استاد محمدعلی حکیم‌الهی

پرویز حکیم‌الهی 

فروردین 96

١

ایراندخت فرارونی

فرین فرارونی

فروردین 96

١

ایراندخت فرارونی

شرکت شیمیایی تک رنگ

فروردین 96

١

فوزیه تهرانی

شهرزاد شوشتریان

فروردین 96

١

طاهره(سعیده) دیهیم

شهرزاد شوشتریان

فروردین 96

١

دو تن از خیراندیشان زرتشتی

بنیاد نیکوکاری ماوندی

فروردین 96

١

روسی باستانی

گلستان دهنادی

فروردین 96

١

خورشید پورتیرانداز

مهرناز خسرویانی

فروردین 96

١

محمد بهزادنژاد

آقای بهزادنژاد

فروردین 96

١

پرویز فروهر

مژگان رشیدی

فروردین 96

١

مهران غیبی

هفته‌نامه امرداد

ارديبهشت ٩٤ ١

روانشادي نياكان

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

ايزولده حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

دكتر نصرت الله حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

دكتر هدايت الله حكيم الهي

پرويز حكيم الهي

ارديبهشت ٩٤ ١

استاد محمد علي حكيم الهي

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٤ ٧

افلاتون ضيافت

مهرشاد ضيافت

ارديبهشت ٩٤ ١

جمشيد جهاني

نوشين جهاني

ارديبهشت ٩٤ ١

بانو باستاني

مهرداد مهرشاهي

ارديبهشت ٩٤ ١

خداداد مهرشاهي

مهرداد مهرشاهي

ارديبهشت ٩٤ ١

بهرام كيومرثي

منوچهر كيومرثي

ارديبهشت ٩٤ ١

پرويز كيومرثي

منوچهر كيومرثي

ارديبهشت ٩٤ ١

جمشيد جاماسيان

امرداد

ارديبهشت ٩٤ ١

آتكه فائزي

علي ويزواري

ارديبهشت ٩٤ ١

حبيب آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

عزت آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

بابك خرمدين

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

روانشادي نياكان

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

ناصر حجازي

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٤ ١

تاجور آزادگانيان

خانواده مهرزاد دهنادي

ارديبهشت ٩٤ ١

بهاره ماندگاريان

گردآفريد مراديان

ارديبهشت ٩٣ ١

محمدصادق آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

محمدرضا آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

بدرالملوك آقاخاني

بابك آقاخاني

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آريانا باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آرتميس باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني اله‌آبادي

آرزو باستاني اله‌آبادي

ارديبهشت ٩٣ ١

گوهر مهربان اردشيري مباركه  

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

فريدون بهمرد اردشيري مباركه 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

شاپور مهربان هيربد 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

رستم خداداد جمشيدي كلانتري 

خانواده اردشيري 

ارديبهشت ٩٣ ١

كورش غياثوند 

مهدي لطيفي

ارديبهشت ٩٣ ١

پوراندخت مهربان ماوندادي 

پروين ماوندادي 

ارديبهشت ٩٣ ١

منوچهر بهرام رتشتاري 

پروين ماوندادي 

ارديبهشت ٩٣ ١

بهمرد رستم فرودي و بانو بهمرد خسروي 

اردشير بهمرد فرودي

ارديبهشت ٩٣ ١

حاج اصغر تقي‌زاده 

فرهاد رويين تن

ارديبهشت ٩٣ ١

استاد محمد علي حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

دكتر هدايت الله حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

دكتر نصرت الله حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

ايزولده حكيم الهي 

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

روانشادي نياكان

پرويز حكيم الهي 

ارديبهشت ٩٣ ١

جمشيد جاماسيان 

هفته‌نامه امرداد

ارديبهشت ٩٣ ١

فرهاد كيخسرو خادم

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

فيروزه بهروز

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

آدرباد خداداد كوچكي

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

بهرام آدرباد خداداد كوچكي

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

فرنگيس مهربان خادم

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

كيومرث اورمزديار

گوهرتاج خداداد كوچكي(خادم)

ارديبهشت ٩٣ ١

دولت اختر خاوري

مهربان مهرخداوندي

ارديبهشت ٩٣ ١

مهربان شهريار ماوندادي

همايون مهربان ماوندادي

ارديبهشت ٩٣ ١

شيرين بمان ماوندادي

همايون مهربان ماوندادي

ارديبهشت ٩٣ ١

سهراب خسروياني

مژگان خسروياني

ارديبهشت ٩٣ ١

شهرزاد بلوريان

بهاردخت نادري

ارديبهشت ٩٣ ١

شهريار به‌آفرين

شهرزاد به‌آفرين

ارديبهشت ٩٣ ١

شهريار به‌آفرين

نسترن به‌آفرين

ارديبهشت ٩٣ ١

ارنواز باستاني‌كيا

يك تن خيرانديش

ارديبهشت ٩٣ ١

كيخسرو باستاني

گردآفريد مراديان

ارديبهشت ٩٣ ١

جاماسب فره‌وشي

خانواده فره‌وشي

ارديبهشت ٩٣ ١

اردشير دينياريان

خانواده دينياريان

ارديبهشت ٩٣ ١

 ناهيد فروهري

همايون مهرزاد

ارديبهشت ٩٣ ١

هرمزديار مهرزاد

همايون مهرزاد

ارديبهشت ٩٣ ١

عفت يگانه

فاطمه گله‌داري‌پور

اسفند ٩١ ١

جانباخته جنگ فرهاد خادم

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١ ١

بي‌بي‌گل بليواني

نوشين جمشيدي

اسفند ٩١ ١

شاهرخ شادفر

مينو شادفر

اسفند ٩١ ١

گوهر مهربان اردشيري مباركه

پروين خسروياني و ايرج اردشير مباركه

اسفند ٩١ ١

بانو استاد بهرام بهمردي

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

كريمداد بهرام سلامتي

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

مرواريد بهرام بمان مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

مهربانو بهرام بمان مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

كيخسرو اردشير خدادادي مباركه

سيمين‌دخت خدادادي

اسفند ٩١ ١

فرخ خدابخش جمشيدي

پروين جمشيدي كلانتري

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

پروين استاد، مهربان بزرگي و منوچهر نميرانيان

اسفند ٩١ ١

همايون رستم خسرواني

رستم ظهرابي و گوهربانو نميرانيان

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

رستم ظهرابي و گوهربانو نميرانيان

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

مهرزاد دهنادي و خانواده

اسفند ٩١ ١

اردشير جمشيدي كلانتري

بابك سلامتي و خانواده

اسفند ٩١

١

اردشير كيقباد خسروياني

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

فيروزه اردشير تيراندازي

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

فريدون بهمرد اردشيري مباركه

پروين خسروياني و ايرج اردشيري مباركه

اسفند ٩١

١

موبد ارباب فريدون رشيدي

(كريم بهزادنژاد(گندمي

اسفند ٩١ ١

دكتر پرويز مهري بابادي

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١ ١

اسماعيل داروغه

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١

١

مهران ابوترابيان

يك تن خيرانديش

اسفند ٩١

١

گلناز ساميا

دفتر خدمات الكترونيك شهر كد ٠١٠٣

اسفند ٩١

١

گلناز ساميا

پروانه ساميا و سيما ساميا

اسفند ٩١

١

همايون رستم خسروياني

مهرزاد دهنادي

اسفند ٩١

١

آدرباد آذركيوان

ماندانا آذركيوان

اسفند ٩١

١

گوهر تهمتني

ماندانا آذركيوان

اسفند ٩١

٢

كيخسرو باستاني

هومن و مينو فروهري

اسفند ٩١

١

مژگان زنده نوش

آموزگاران جمشيد جم

 

راهنماي دهش هزينه كاشت درخت سرو