لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایرستانوم اروانو یزده میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت پرویز موبد رستم و بانو آذرگشسب
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

با اندوه فروان درگذشت روانشاد پرویز موبد رستم و بانو آذرگشسب را به همسر گرامی و فرزندان برومند آن شادروان آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدای یکتا و بی‌همتا آرمان داریم.

یادشان گرامی، بهشت برین جایگاه‌شان باد.

 انجمن موبدان تهران

                                                           رییس: موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

 

امرداد