لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایرستنام اوروانو یزه‌میده یا اشه اونام فره‌وشیو
آمرزش‌باد درگذشت روانشاد سرهنگ دینیار خسرویانی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

درگذشت روانشاد سرهنگ دینیار خسرویانی را به بازماندگان آن شادروان آرامش‌باد عرض نموده و برای آن درگذشته بهشت برین و برای بازماندگان دیرزیوی و شادزیوی آرزومندیم.

شادروان در سال 1394 به همراه همسر گرامی‌شان خانم مهرانگیز خسرویانی یک واحد آپارتمان مسکونی واقع در تهران را به سرای سالمندان زرتشتی اهدا نمودند تا از درآمد حاصل از آن جهت نگهداری سرای سالمندان استفاده گردد.

هیات امنای سرای سالمندان زرتشتی

امرداد