لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اوروانم یزه مئیده یا اشه انام فروشیو
آرامشباد درگذشت موبد اسفندیار موبد
بر روان تمام درگذشتگان پارسا درود باد

بر روان موبد اسفندیار موبد فرزند روانشادان خرمن و خسرو درود باد. انجمن موبدان تهران درگذشت موبد اسفندیار موبد را به بازماندگان و تمامی بهدینان بخصوص بهدینان شیراز و خانواده موبدان آرامش باد گفته و برای آن درگذشته شادی روان را از اهورامزدا خواستار است.

باشد که با یاد بزرگان و نگهدارندگان دین بهی گامی در راه پاسداشت کیش مزدیسنی برداریم.

 

انجمن موبدان تهران