لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد منوچهر نمیریان
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

دوست وهمکار گرامی جناب آقای پیمان نمیریان
درگذشت عموی ارجمندتان را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی، دیرزیوی و به کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران