لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد همایون‌گشتاسب‌خسرویانی
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

دوست و هموند گرامی ،جناب آقای رستم فولادی‌‌چمی‌گرامی
درگذشت مادر ارجمندتان،روانشاد همایون‌گشتاسب‌خسرویانی را آرامش باد گفته و گروسمان نشینی آن انوشه روان را آرزومندیم. تندرستی دیرزیوی و به کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ توان خواستاریم.

 

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران