لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر خسرو دبستانی
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

درگذشت بهشتی روان دکتر خسرو دبستانی رابه خانواده آن روانشاد و جامعه زرتشتیان آرامش باد گفته، برای بازماندگان تندرستی و شکیبایی آرزومندیم.

از سوی انجمن زرتشتیان اهواز
بهمن سروشی