لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر خسرو دبستانی
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر روانشاد دکتر خسرو اردشیر دبستانی، درود فراوان باد.
درگذشت روانشاد دکتر خسرو دبستانی را به بستگان آن انوشه‌روان و هازمان زرتشتی آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی روانشاد و شکیبایی و تندرستی خانواده‌ی ایشان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

انجمن زرتشتیان شریف‌آباد مقیم مرکز (اشا)