لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد دکتر خسرو دبستانی
بر روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر پاک روانشاد خسرو اردشیر دبستانی درود باد. درگذشت این نیک‌اندیش فرهیخته را به خویشان روانشاد و همکیشان گرامی آرامش باد می‌گوییم.
از اهورامزدا شکیبایی و دیرزیوی برای بازماندگان آن روانشاد آرزومندیم.

انجمن‌های زرتشتیان یزد