لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اروان یزه مئیده یا اوروانو فروشیو
آرامشباد درگذشت روانشاد بهرام بهی‌کیش
به روان تمام درگذشتگان پارسا درود باد

انجمن موبدان تهران درگذشت شادروان بهرام بهی‌کیش، فرزند روانشادان مهستی و رستم و همسر موبد زاده منیژه آذرگشسب و از هموندان پیشین انجمن موبدان را به خانواده گرامی ایشان و خاندان موبدان آرامش باد گفته، شادی روان درگذشته را آرمان دارد.

 

انجمن موبدان تهران

رئیس موبد دکتر اردشیر خورشیدیان