تارنمای خبری امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اروان یزه مئیده یا اوروانو فروشیو
آرامشباد درگذشت تهمینه هرمزان
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان پاک زنده‌یاد تهمینه هرمزان، فرزند شیرین و دینیار که در روز دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱، برابر با ماه‌ایزد و فروردین‌ماه، در آمریکا درگذشته‌اند، درود باد.
درگذشت انوشه‌روان تهمینه هرمزان را به بستگان آن گروسمان‌نشین آرامش باد گفته و شادی روان آن درگذشته را از اهورامزدای هروسپ‌توان خواستاریم.

 

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند

 

4/5 - (4 امتیاز)