لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستنام اروان یزه مئیده یا اوروانو فروشیو
آرامشباد درگذشت تهمینه هرمزان
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان پاک زنده‌یاد تهمینه هرمزان، فرزند شیرین و دینیار که در روز دوازدهم فروردین ماه ۱۴۰۱، برابر با ماه‌ایزد و فروردین‌ماه، در آمریکا درگذشته‌اند، درود باد.
درگذشت انوشه‌روان تهمینه هرمزان را به بستگان آن گروسمان‌نشین آرامش باد گفته و شادی روان آن درگذشته را از اهورامزدای هروسپ‌توان خواستاریم.

 

آذرمیدخت هرمزان و آرمیتا ورجاوند