لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد پرویز سرداری
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

به روان و فروهر پرویز سرداری، درود فراوان باد.
درگذشت روانشاد پرویز سرداری را به بستگان آن انوشه‌روان و هازمان زرتشتی آرامش‌باد گفته، گروسمان‌نشینی روانشاد و شکیبایی و تندرستی خانواده‌ی ایشان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

شورای حل اختلاف و انجمن زرتشتیان شیراز

 

امرداد