لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد ایران‌بانو رستم یزدانی بیوکی (جراح بیوکی)
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

به روان و فروهر روانشاد ایران‌بانو رستم یزدانی بیوکی (جراح بیوکی)، درود فراوان باد.
درگذشت انوشه‌روان را در روز ۳۰ تیرماه برابر با اردیبهشت و تیرماه در کانادا به آگاهی آشنایان می‌رسانیم. گروسمان‌نشینی روانشاد و تندرستی همگان را از اهورامزدای بزرگ خواستاریم.

 

از طرف خانواده‌های: یزدانی‌بیوکی، خسروی‌چم، جراح‌بیوکی