لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شیرین شغلی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

شيرين شغلي (اردشيری)، زاده دلبر و بمان در تاریخ 1312/9/9 زاده شد و در تاريخ 1400/5/10 چهان را بدرود گفت.

روانش شاد و یادش گرامی باد