لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد درگذشت شادروان موبدیار اردشیر مانکچی منکچیان
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

درگذشت شادروان موبدیار اردشیر مانکچی منکچیان را به هازمان زرتشتی آرامش باد گفته و از اهورامزدای هروسپ‌توان برای آن روانشاد گروسمان‌نشینی و برای خانواده‌ی گرامیشان صبر و شکیبایی خواستاریم.

انجمن زرتشتیان شریف آباد مقیم مرکز (اشا)