لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد کوروش پالونجی میستری
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران درگذشت نا به هنگام آقای کوروش پالونجی میستری سرمایه گزار و کارآفرین پارسی و عضو اتاق بازرگانی جهانی زرتشتیان را فقدانی بزرگ دانسته و برای آمرزش روان و آرامش برای خانواده او در این حادثه از درگاه خداوند آرزوی آمرزش دارد.

با سپاس اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران

 

امرداد