لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد فیروزه نوش‌ بلیوانی‌ شریف‌آباد
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

شادروان فیروزه نوش بلیوانی شریف‌آباد همسر موبد خداداد نیریوسنگی در سال ۱۳۰۲ زاده شد و در روز آسمان ایزد و بهمن ماه برابر با 21 بهمن ماه سال 1400 درگذشت.

یادش گرامی ؛ روانش شاد و بهشت برین جایگاهش باد