لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد منوچهر بزرگ‌چمی
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

بانو سیما بزرگ‌چمی، درگذشت برادر ارجمندتان را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.

تندرستی، دیرزیوی و به‌کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

انجمن خیریه درمانی زرتشتیان