لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
روانشاد دکتر هرمزدیار نسیم یزد
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

همسر گرامی و خانواده ارجمند روانشاد دکتر هرمز نسیم

با اندوه فراوان، درگذشت روانشاد دکتر هرمزدیار نسیم یزد را آرامش‌باد گفته، شادی روان آن انوشه‌روان و تندرستی و دیرزیوی بازماندگان را از درگاه اهورامزدا آرمان داریم.

دکتر اردشیر خورشیدیان و بانو