لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
نخستین سال درگذشت روانشاد خسرو دبستانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

نخستین سال درگذشت روانشاد خسرو دبستانی را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی ،دیرزیوی و به کامه زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

انجمن زرتشتیان شیراز