لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

آرامش‌باد درگذشت
روانشاد اسفندیار مرادیان
نام و یاد نیکان و بهان جاودان باد

بانوی ارجمند گردآفرید‌مرادیان به روان و فروهر پاک اسفندیار مرادیان درود باد. درگذشت آن روانشاد را به شما وخانواده‌ی گرامیتان آرامش باد می‌گوییم.
از اهورامزدا شکیبایی و دیرزیوی برای بازماندگان آن روانشاد آرزومندیم.

اعضای‌هیات‌مدیره‌انجمن‌خیریه‌درمانی‌زرتشتیان