لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد کاوه آدرباد کاویانی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

بدین وسیله اعلام می‌گردد؛ هزینه‌ی سی‌روزه‌ روانشاد کاوه آدرباد کاویانی، به مبلغ صد‌و‌پنجاه میلیون ریال، به انجمن زرتشتيان تهران جهت یاری رساندن به نیازمندان زرتشتی  اهداء گردید.

از سوی همسر آن روانشاد، پروین کاویانی