لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
آرامش‌باد به بانو آرمیتی خضری

دوست و هموند گرامی بانو آرمیتی خضری
درگذشت خاله ارجمندتان، روانشاد مروارید نامداری را آرامش باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی، دیرزیوی و به‌کامه‌زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

اعضای هیات‌مدیره‌انجمن خیریه‌درمانی‌زرتشتیان