لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شهناز شهزادی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

بنام نکو ، گر بمیری رواست
تورا نام باید که تن، مرگ راست
زنده‌یاد شهناز شهزادی از کمتر کسانی بود که بدون چشم‌داشت و بدور از هرگونه جاه‌طلبی و شهرت‌خواهی تنها برای عشق و مهری که به دین و آیین زرتشتی داشت زندگی خویش را در خدمت به هازمان زرتشتی به ویژه جوانان سپری کرد.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

سازمان زنان زرتشتی