لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ایریستانوم اروانو یزه میده یا اشه اونام فروشی
آرامش‌باد درگذشت روانشاد شهناز شهزادی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

انجمن زرتشتیان کرج، درگذشت یکی از فرزانگان و خدمتگزاران راستین جامعه زرتشتی، روانشاد شهناز شهزادی را آرامش باد گفته، برای آن روانشاد آرامش و سرایی سرشار از نور و برای بازماندگانش صبر و شکیبایی آرزومند است.

انجمن زرتشتیان کرج