لوگو امرداد

به یاری اهورامزدا

ارستنام اروانو یزه میده
روانشاد ایران‌بانو یزدانی بیوکی
به روان درگذشتگان پارسا درود باد

نخستین سال درگذشت

روانشاد ایران‌بانو یزدانی بیوکی فرزند رستم‌ آقا (جراح) را آرامش‌باد گفته و گروسمان‌نشینی آن انوشه‌روان را آرزومندیم.
تندرستی، دیرزیوی و به‌کامه‌زیوی بازماندگان را از اهورای هروسپ‌توان خواستاریم.

از سوی خانواده‌های مهندس سهراب یزدانی‌بیوکی، خسروی‌چم، جراح‌بیوکی، خداپرستی، کلانتری و بختیاری